Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe aplikacije Qwilink


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Izrazi v Splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 1. Acenta je Acenta d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, MŠ: 2079968000, ID št. za DDV: SI97997404.
 2. Aplikacija Qwilink (v nadaljevanju Qwilink) je računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo, s katerim Acenta zagotavlja storitve po teh Splošnih pogojih. Qwilink je aplikacija, ki je v izključni lasti Acente.
 3. Splošni pogoji so vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe Qwilink (v nadaljevanju kot SP).
 4. Uporabnik je oseba, ki uporablja Qwilink bodisi kot Uporabnik bodisi kot Pooblaščeni uporabnik.
 5. Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja Qwilink, je sprejela te Splošne pogoje ter se prijavila v Qwilink kot uporabnik. To je oseba, ki prek Qwilink-a pripravlja marketinške kampanje, ureja spletno stran/trgovino, dodaja in ureja izdelke in/ali storitve, novice in akcijske ponudbe, prodaja svoje izdelke in/ali storitve.
 6. Obiskovalec je oseba, ki na spletnih straneh, ki jih je prek Qwilink-a ustvaril Uporabnik, brska po spletnih kanalih, nakupuje izdelke in/ali storitve.
 7. Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo Uporabnik pooblasti za upravljanje z računom Qwilink. Pooblaščeni uporabnik je lahko administrator računa in/ali urednik vsebin.
 8. Uporabnina je mesečno nadomestilo, ki ga v skladu s SP Uporabnik plačuje Acenti za uporabo Qwilink-a.
 9. Obrazec je obrazec za kreiranje računa v Qwilink-u in je dostopen preko Domače strani Qwilink. Vstopna koda so parametri, potrebni za uspešno prijavo v Qwilink. Ta pojem združuje: e-poštni naslov in geslo za vstop v administratorski vmesnik.
 10. Imetnik vstopne kode je fizična oseba, ki uporablja Qwilink kot Uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik vstopne kode tista fizična oseba, ki jo pravna oseba imenuje za pooblaščenca za uporabo Qwilink-a. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi Uporabnik.
 11. Domača stran aplikacije Qwilink je https://www.qwilink.com.

 

2. člen

S SP so določeni pogoji uporabe Qwilink-a ter pravice in dolžnosti uporabnika. SP urejajo pogodbeno razmerje med Acento in uporabnikom, za katerega Acenta opravlja storitve v zvezi z uporabo Qwilink-a ter določajo medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova. SP določajo tudi medsebojne pravice in obveznosti med Acento in pooblaščenim uporabnikom. Z uporabo aplikacije Qwilink se uporabnik in/ali pooblaščeni uporabnik v celoti strinja/ta s splošnimi pogoji.

 

II. OPIS SPLETNE STORITVE QWILINK

 

3. člen

Qwilink omogoča uporabniku pripravo marketinških kampanj, objavljanje izdelkov in/ali storitev na več spletnih kanalov hkrati in hitro postavitev spletne strani ali trgovine. Uporabnik preko svojega uporabniškega računa v Qwilink-u ustvari in upravlja z vsebino objav na različnih spletnih kanalih, s svojo spletno stranjo/trgovino, s spletnim katalogom izdelkov in/ali storitev ter z družabnimi omrežji, spletnimi tržnicami itd.

Administratorski vmesnik je uporabniku dostopen preko domače strani Qwilink ali preko naslova app.qwilink.com. Vsakokrati veljavni seznam vseh funkcionalnosti Qwilink-a s polnim opisom je objavljen na domači strani Qwilink. Acenta bo Qwilink vseskozi razvijala in nadgrajevala z novimi funkcionalnostmi, ki bodo sproti dodane v seznam iz prejšnjega stavka. Vsaka nova funkcionalnost bo praviloma na voljo vsem uporabnikom. Acenta lahko kadarkoli, brez vnaprejšnega obvestila in brez kakršnegakoli nadomestila, uporabniku ukine katerokoli funkcionalnost Qwilink-a, ki je uporabniku na voljo brezplačno.

4. člen

Acenta lahko Uporabniku ponuja tudi premium storitve, ki so opisane v aplikaciji Qwilink ali jih je izrazil uporabnik. Premium storitve je Acenta dolžna izvesti strokovno, vestno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in dobrega strokovnjaka ter na najracionalnejši način.

Premium storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila uporabnika, poslanega preko aplikacije Qwilink, ali po elektronski ali klasični pošti na kontaktni naslov Acente. Za izvedbo Premium storitev mora uporabnik plačati Acenti ustrezno doplačilo k uporabnini v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom Acente.

5. člen

Po dogovoru z uporabnikom in proti plačilu lahko Acenta opravi tudi storitve razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Qwilink-a. Uporabnik s sprejemom SP v postopku nadgradnje in razvoja izrecno soglaša, da na novo razvite oz. nadgrajene funkcionalnosti iz prejšnjega stavka ostanejo v izključni lasti Acente, ki jih lahko, brez kakršnegakoli nadomestila uporabniku, prosto ponudi v uporabo tudi ostalim uporabnikom.

III. POGOJI UPORABE SISTEMA QWILINK

 

6. člen

Vsak Uporabnik Qwilink-a mora izpolnjevati hkrati vse naslednje pogoje:

 • da je ob sklenitvi sodelovanja za uporabo Qwilink-a navedel resnične podatke; in
 • da je pred uporabo Qwilink sprejel SP; in
 • da je v času izpolnitve obrazca star najmanj 18 let, če gre za fizično osebo, oz. da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo Qwilink-a, če gre za pravno osebo; in
 • da korektno posluje z vstopno kodo.

Uporabnik mora poleg pogojev iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do Acente.

Pooblaščeni uporabnik Qwilink-a mora hkrati, poleg pogojev iz prvega odstavka, izpolnjevati še pogoj, da ima pooblastilo uporabnika za upravljanje z računom Qwilink.

7. člen

Z izdajo gesla za vstop v administratorski vmesnik je uporabniku omogočena uporaba Qwilink-a in je podvržen pravilom določenim z navodili za uporabo storitve, navodili tehničnega osebja Acente in splošno dobro poslovno prakso uporabe spletne storitve.

Uporabnik mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, tako, da je onemogočeno, da bi vstopna koda prišla v posest tretjih oseb.

Uporabnik vstopne kode ne sme prenesti na tretjo osebo, razen na pooblaščenega uporabnika.

Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, pozabo, izgubo oz. odtujitvijo vstopne kode ali njenega dela, nosi uporabnik sam.

8. člen

Acenta v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 24 urah uporabniku avtomatično začasno onemogoči uporabo Qwilink-a v naslednjih primerih:

 • če je 10krat zaporedoma poskušal vstopiti v Qwilink z napačnim geslom za vstop v administratorski vmesnik;
 • če je prijavljena zloraba, pozabitev, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v administratorski vmesnik;
 • če obstajajo razlogi za sum o možnosti zlorabe ali nepooblaščenem dostopu do Qwilink-a.

Po prenehanju začasne ustavitve lahko Acenta Uporabniku za nadaljevanje uporabe Qwilink-a izda novo geslo za vstop v administratorski vmesnik.

9. člen

Uporaba Qwilink-a, ki ni v skladu s SP, navodili za uporabo sistema, navodili tehničnega osebja Acente in splošno dobro poslovno prakso uporabe sistema, šteje za zlorabo sistema in je strogo prepovedana.

Za zlorabo sistema šteje zlasti:

 • vdor v Qwilink ter poskus vdora;
 • povzročitev škode na povezanih kanalih z uporabo Qwilink-a ali v Qwilink-u ter poskus povzročitve škode;
 • branje sistemskih datotek Qwilink, tudi če so te dostopne;
 • oškodovanje uporabnikov ali Acente ter poskus oškodovanja;
 • sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja;
 • uporaba Qwilink-a za drugačen namen, kot je določen s SP;
 • objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi;
 • objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin;
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom Qwilink-a (npr. razni irc roboti, warez, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovale dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti Acente;
 • pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu ali telesu sporočila ali v priponki vsebujejo navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “Acenta” ali “Qwilink”, ali če je katerakoli od teh besed vključena v besedilo v naslovu ali telesu sporočila, ali se nahaja v priponki.

IV. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN ACENTO

 

10. člen

Medsebojna razmerja med Acento in uporabnikom, ki zadevajo poslovanje prek Qwilink-a so urejena neposredno s SP. Acenta se v skladu s SP zaveže uporabniku omogočiti uporabo Qwilink-a, uporabnik pa se zaveže, da bo za uporabo teh storitev Acenti plačeval uporabnino. Pogodba o uporabi Qwilink-a v smislu določila tega odstavka je sklenjena v trenutku, ko se uporabnik in Acenta dogovorita o sodelovanju.

Medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka so ustanovljena in urejena za nedoločen čas in v vsakem posameznem primeru začnejo učinkovati s trenutkom sprejema SP.

11. člen

Uporabniku Qwilink je na voljo tehnična podpora, ki se vrši preko elektronske pošte info@qwilink.com. Acenta bo upoštevala le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na info@qwilink.com iz v obrazcu navedenega kontaktnega naslova elektronske pošte uporabnika.

Acenta bo tehnično podporo nudila ob delavnikih, med 8.00 in 16.00 uro, pri čemer bodo zahtevki za podporo obravnavani po vrstnem redu njihovega prejema. Acenta bo zahtevke skušala rešiti v primernem času, pri čemer ni dolžna rešiti zahtevka v celoti, temveč le toliko, da je omogočena nadaljnja uporaba Qwilink-a.

Acenta si pridržuje pravico do opravljanja rednih in izrednih tehničnih vzdrževalnih posegov v Qwilink-u, ki se bodo praviloma izvajali med 00.00 in 06.00 uro zjutraj ali ob sobotah, dela prostih dnevih in praznikih.

Acenta bo uporabnika obveščala o rednih in izrednih posegih iz prejšnjega odstavka le, če bo načrtovana prekinitev delovanja daljša od 15 minut. Obveščanje iz prejšnjega stavka se izvaja prek domače strani ali preko v obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika, in sicer najmanj en dan pred načrtovanim rednim posegom oz. v primeru izrednega posega takoj, ko je to mogoče.

12. člen

Uporabnik mora pri kreiranju kampanj, postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani narejenih s Qwilink upoštevati predpise s področja varstva avtorskih in sorodnih pravic in vseskozi zagotavljati, da so objavljeni materiali in materiali, ki podpirajo dodatne funkcionalnosti, prosti avtorskopravnega varstva oz. dani v splošno uporabo vsem oz. da nosilci avtorskih pravic, ki sodelujejo, so sodelovali oz. bodo sodelovali pri kreiranju kampanj, postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani, soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic na Uporabnika v obsegu, ki ustreza njihovemu namenu.

Preko Qwilink ni dovoljeno neavtorizirano objavljati in/ali shranjevati avtorsko zaščitene materiale in vsebine, ki so last zaščitenih blagovnih in/ali storitvenih znamk, ali so pod patenti.

13. člen

Za vsebino in varnost vsebin objavljenih preko Qwilink-a, kataloga izdelkov, spletne tržnice, družabnih omrežij, spletne trgovine in drugih povezanih kanalov, je odgovoren uporabnik. Če bo uporabnik preko Qwilink-a uporabljal kakršnekoli dovoljene skripte in programe, ki niso v lasti Acente, je v celoti odgovoren tudi za njihovo pravilno delovanje in redno posodabljanje.

V. OBRAČUN STORITEV

 

14. člen

Uporaba Qwilink je brezplačna za čas 14 dni od prve prijave v Qwilink. Po preteku 14 dni Acenta za uporabo Qwilink-a Uporabniku zaračunava nadomestilo v obliki Uporabnine + DDV. Uporabnina se prvič obračuna za tisti mesec, v katerem je potekel 14 dnevni rok in se nato obračunava za vse nadaljnje mesece, do preklica.

Uporabnina se deli na mesečni, polletni ali letni znesek in je odvisna od modulov, ki jih Uporabnik uporablja. Izračun uporabnine je določen z vsakokratnim veljavnim cenikom Qwilink-a, ki je dostopen na domači strani Qwilink. Acenta lahko z uporabnikom sklene individualni dogovor glede višine ali izračuna uporabnine, ki ni vezan na vsakokrat veljavni cenik Qwilink.

Uporabnina se zaračunava v tekočem mesecu za prihodnji mesec.

15. člen

Izvedba Premium storitev ni zajeta v Uporabnino in se obračuna posebej, v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Acente.

16. člen

Uporabnik poravna svojo mesečno obveznost iz naslova uporabnine ali dodatnih Premium storitev z nakazilom na transakcijski račun, s plačilom s kreditno kartico ali preko drugih digitalnih plačil, ki so na voljo v aplikaciji Qwilink. Načini plačil se lahko spreminjajo od lokacije uporabnika. Za uspešno izvedeno plačilo prejme uporabnik račun po elektroski pošti.

17. člen

Acenta si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino Uporabnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem Uporabnine. Spremembe stopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.

Acenta se zaveže, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb obvestila Uporabnika na v obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte.

Uporabnik, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je Acenta poslala obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo storitev Qwilink, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik te spremembe sprejema.

18. člen

Acenta vse račune izstavlja izključno v elektronski obliki na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte uporabnika. Tako izstavljeni računi Acente so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe Acente oz. podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

VI. POLITIKA ZASEBNOSTI

 

19. člen

Uporabnik z izpolnitvijo Obrazca dovoljuje in pooblašča Acento, da v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in shranjuje njegove podatke, ki izhajajo iz pogodbenega sodelovanja za uporabo Qwilink-a. Pravice in dolžnosti obeh pogodbenih partnerjev so podrobneje opisane v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov.

VII. OZNAČITEV REFERENCE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE

 

20. člen

Uporabnik s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Qwilink izrecno soglaša:

 1. Da sme Acenta njegove spletne strani označiti s storitveno znamko Qwilink (“Narejeno z Acenta builder”, “Powered by Acenta builder” ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do Domače strani Qwilink (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med Uporabnikom in Acento, razen v primeru, ko Uporabnik uporablja eno od brezplačnih oblikovnih predlog.
 2. Da sme Acenta na svoji spletni strani, na spletni strani Qwilink, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati uporabnika in spletno trgovino uporabnika ter logotip uporabnika in logotip spletne trgovine uporabnika, s povezavo do spletne strani uporabnika in do spletne strani, spletne trgovine uporabnika ter ostalih spletnih strani uporabnika, kot referenco ves čas, dokler traja poslovno sodelovanje med Acento in uporabnikom, razen, če je med Acento in uporabnikom izrecno pisno dogovorjeno drugače.
 3. Da sme Acenta s strani uporabnika vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah v sistem-u Qwilink uporabiti za sestavo nabora podatkov, ki jih sme Acenta ponuditi kot del storitve Qwilink novim uporabnikom.
 4. Da sme Acenta v Qwilink-u in drugje na spletu, v medijih mobilne telefonije, z uporabo spletnih aplikacij in aplikacij mobilne telefonije ter z uporabo novih, trenutno še ne iznajdenih, spletnih trženjskih platform in trženjskih platform mobilne telefonije, izvajati vse dovoljene aktivnosti za pospeševanje prodaje njenih izdelkov in/ali storitev. Predvsem sme Acenta za namen pospeševanja prodaje:
 • uporabljati s strani uporabnika vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah;
 • uporabljati analitične podatke o ravnanju s podatki iz prejšnje alineje, kot npr. Iskanje, deljenje, všečkanje po izdelkih in/ali storitvah s strani nakupovalcev;
 • prikazovati rezultate analitike;
 • distribuirati kataloge izdelkov in/ali storitev preko spletnih socialnih in mobilnih omrežij ali preko drugih spletnih strani in spletnih storitev, kot npr. Facebook, Twitter ipd.

Acenta za izvajanje aktivnosti za pospeševanje prodaje iz prvega odstavka tega člena Uporabniku ne bo zaračunala nobenih doplačil k uporabnini. Kadar pa bo tako doplačilo nujno zaradi zaračunavanja storitev s strani tretjih oseb, bo Acenta tovrstno plačljivo pospeševanje prodaje izvajala le ob predhodnem pristanku Tergovca na višino doplačila. Uporabnik za izdajo soglasij po prvem odstavku tega člena ni upravičen do nobenih nadomestil ali drugih ugodnosti.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, se lahko Acenta in Uporabnik glede teh vprašanj izrecno pisno dogovorita drugače.

XIII. ODGOVORNOST ACENTE

 

21. člen

Acenta se s skrbnostjo dobrega strokovnjaka trudi za kakovost svojih storitev in za brezhibno ter nemoteno delovanje Qwilink, vendar ne more zagotavljati, da bodo storitve Qwilink vseskozi delovale varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov. Acenta bo Qwilink vseskozi izboljševala, tudi prek redne komunikacije z uporabniki ter z upoštevanjem njihovega odziva in dobljenih povratnih informacij.

22. člen

Priklop na spletno omrežje in storitve ponudnikov dostopa do spleta niso predmet storitev, ki jih nudi Acenta v okviru Qwilink-a. Acenta zato ne prevzema nobene odgovornosti za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev Qwilink-a, kakor tudi ne za posledice, ki nastanejo zaradi teh motenj, prekinitev in napak.

Acenta ni odgovorna za neposredno ali posredno škodo, izpad dohodka, izgubo dobička, izgubo ali okrnitev dobrega imena ter druge stroške, nastale uporabniku, nakupovalcu in/ali tretjim osebam, ki so nastali zaradi njihove uporabe ali nezmožnosti uporabe Qwilink-a. Predvsem pa je izključena odgovornost Acente za:

 • izgubo podatkov;
 • nepravilno dostavljene ali nedostavljene podatke;
 • pomoten ali naključen zapis, izbris ali izpustitev podatkov;
 • napake v programskih orodjih;
 • nepooblaščeno uporabo administratorskega in uredniškega vmesnika;
 • vse primere zlorabe sistema;
 • zamik začetka poslovanja zaradi zavrnitve uporabe Qwilink-a;
 • podaljšan odzivni čas;
 • varnost, kvaliteto, ustreznost, zanesljivost ali zakonitost kateregakoli produkta in/ali storitve, ki se ponuja in/ali trži prek Qwilink-a;
 • ustreznost in pravilnost opisov, slik, ponudb, cen ter ostalih podatkov, povezanih s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Qwilink-a;
 • vsebino vseh ostalih spletnih strani, ki niso neposredno povezane s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Qwilink, se pa nahajajo v okviru ali v zvezi s spletnimi stranmi, narejenimi s Qwilink-om;
 • dogodke, na katere nima vpliva oz. nad katerimi nima nadzora (višja sila kot npr. potres, požar, poplava, vojno stanje, množične demonstracije, izredne vremenske razmere, izpad energije ipd.).

IX. ODGOVORNOST UPORABNIKA

 

23. člen

Uporabnik izjavlja, zagotavlja in jamči Acenti:

 • da izpolnjuje vse pogoje za uporabo Qwilink v skladu s SP in da bo v celotnem obdobju uporabe Qwilink-a upošteval SP;
 • da izpolnjuje vse pogoje za pravno veljavno spletno prodajo in/ali trženje in za poslovanje prek te oblike ponujanja izdelkov in/ali storitev, predvsem da ima registrirano dejavnost trgovine za prodajo preko spleta oz. da ima pridobljena ustrezna dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti in da ima vsa potrebna dovoljenja in pravice za poslovanje v vseh državah, kjer bo ponujal nakup izdelkov in/ali storitev prek spleta;
 • da so podatki, ki jih je posredoval v Obrazcu za kreiranje računa Qwilink, ves čas pravilni, popolni in ažurni ter da s kontaktnim elektronskim naslovom upravlja izključno on in da ima do njega neposreden dostop;
 • da je Obrazec za kreiranje računa Qwilink vložen v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb;
 • da podaja vsebine in vzpostavi spletne strani in spletno prodajo in/ali trženje tako, da ne krši nobenih pravic tretjih oseb ali veljavnih predpisov ter da spoštuje prepoved diskriminacije po rasi, spolu, jeziku, veri, političnih nazorih, spolni usmeritvi ali kakšni drugi osebni okoliščini;
 • da ne vzpostavi spletnih objav, strani in spletne prodaje in/ali trženja v slabi veri ali za prepovedano dejavnost;
 • da spletne strani in vsebine v Qwilink niso v nasprotju z zakonom, javnim redom ali moralo in da ne posegajo v ustavne ali zakonske pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine;

Uporabnik prevzema nase vso odgovornost za ravnanja vsake osebe, ki jo bo prek Qwilink-a pooblastil za upravljanje in/ali za urejanje vsebin (pooblaščeni uporabnik).

Uporabnik je v celoti odgovoren za redno poravnavanje davčnih obveznosti iz naslova poslovanja prek Qwilink-a.

Če Uporabnik ne spoštuje obveznosti, izjav, zagotovil in jamstev iz tega člena ima Acenta pravico, da na svojo lastno pobudo Uporabniku trajno onemogoči uporabo Qwilink-a.

24. člen

Uporabnik je dolžan vse podatke, do katerih bi prišel med izvajanjem aktivnosti po SP in se nanašajo na Acento, varovati kot poslovno skrivnost in skrbeti, da nikakršni podatki, listine ali kakršnakoli dokumentacija ne bodo prišli v roke nepooblaščenih oseb. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja za Uporabnika časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja po SP.

Uporabnik Acente, njenih lastnikov, zakonitih in pooblaščenih zastopnikov, zaposlenih, sodelavcev, partnerjev in posrednikov, ne bo vpletal v odškodninske ali druge pravne postopke zaradi neposredne ali posredne škode, ki je nastala uporabniku, nakupovalcu ali tretji osebi kot posledica nesoglasja, uporabe ali nepravilne uporabe Qwilink-a, transakcije ali dogovora s katerokoli od navedenih oseb. V nasprotnem primeru je uporabnik dolžan kriti Acenti vse sodne stroške in honorarje pravnih zastopnikov.

Če Uporabnik ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovarja Acenti za škodo, ki nastane iz tega naslova.

X. PRENEHANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN ACENTO

 

25. člen

Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Qwilink tako, da ne obnovi oziroma ne podaljša novega zakupljenega obdobja. Dostop do Qwilink-a mu je omogočen do konca zakupljenega obdobja.

Enako velja tudi za pooblaščenega uporabnika.

V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov razmerja med uporabnikom in Acento avtomatično prenehajo veljati z dnem, ko Acenta uporabniku onemogoči dostop do Qwilink-a.

26. člen

V naslednjih primerih lahko Acenta uporabniku v vsakem trenutku, brez predhodnega pisnega obvestila, brez odpovednega roka in brez posebne obrazložitve, trajno ustavi uporabo Qwilink-a:

 • zaradi smrti, izgube poslovne sposobnosti ali prenehanja uporabnika;
 • če uporabnik tudi po pisnem opominu ne upošteva splošnih pogojev;
 • če uporabnik ne posluje korektno in v skladu z zakonodajo;
 • če je ugotovljeno, da je uporabnik zlorabil sistem ter
 • v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varnosti ali zaščite Qwilink-a.

Če je Acenta v skladu s prejšnjim odstavkom trajno ustavila uporabo Qwilink-a uporabniku, se istočasno avtomatično trajno zaustavi uporaba Qwilink-a tudi vsem pooblaščenim uporabnikom, ki jih je pooblastil ta uporabnik.

Z dnem trajne ustavitve uporabe Qwilink-a se uporabniku onemogoči in blokira dostop do Qwilink-a.

27. člen

Acenta lahko pisno odpove nudenje Qwilink-a:

 • brez navedbe odpovednih razlogov, z odpovednim rokom 6 mesecev, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve, pred iztekom prvega leta uporabe Qwilink-a s strani Uporabnika;
 • brez navajanja odpovednih razlogov, z odpovednim rokom 3 mesece, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve, po izteku prvega leta uporabe Qwilink-a s strani Uporabnika;

Odpovedni rok začne teči naslednji delovni dan po vročitvi pisne odpovedi nasprotni stranki. V času odpovednega roka je Acenta dolžna zagotavljati Uporabniku nemoteno opravljanje storitev.

28. člen

Pred prenehanjem razmerja med Uporabnikom in Acento mora:

 • Uporabnik poravnati Acenti vse obveznosti, ki bodo zapadle do dneva prenehanja.

 

XI. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

 

29. člen

Acenta lahko v primeru spremembe predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, spletnih trgovin, družabnih omrežij, poslovnih programov, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Qwilink-a, in v primeru sprememb lastne poslovne politike v zvezi s poslovanjem Qwilink-a, spreminja in/ali dopolnjuje SP, o čemer bo vsakič seznanila Uporabnika na primeren način. Kot primeren način po prejšnjem stavku šteje zlasti obveščanje prek domače strani Qwilink-a ali preko v obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev na domači strani. Če je sprememba in/ali dopolnitev SP nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami SP ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi SP odpovedati uporabo Qwilink-a, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve SP sprejema.

Acenta bo uporabnika prek obvestil na domači strani Qwilink-a redno obveščala tudi o ostalih novostih pri poslovanju s Qwilink-om.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

30. člen

Acenta omogoča polno funkcionalnost in normalno delovanje Qwilink-a samo za posamezne POLNE različice spletne storitve, ne pa tudi za t.i. BETA različice. Acenta na domači strani Qwilink-a objavi, ali je posamezna različica, ki je na voljo uporabnikom, POLNA različica ali BETA različica.

Dokler je posamezna različica Qwilink v BETA stadiju, jo Uporabnik lahko uporablja izključno na svojo lastno odgovornost ter je izključena vsakršna odgovornost Acente za normalno delovanje Qwilink-a, predvsem pa je izključena odgovornost Acente za:

 • polno delovanje vsake posamezne funkcionalnosti in/ali več funkcionalnosti v medsebojnih razmerjih;
 • stabilnost delovanja Qwilink;
 • programske in sistemske napake ter hrošče (t.i. bug);
 • nespoštovanje pravil o medsebojnem obveščanju in objavah.

31. člen

Za SP in za vse spore med Acento in uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Vsa medsebojna komunikacija med Acento in Uporabnikom mora potekati v jeziku, v katerem so sestavljeni SP oziroma v angleškem jeziku.

Acenta in Uporabnik bosta vse spore, ki nastanejo iz medsebojnih razmerij po SP, reševala sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Acento in Uporabnikom pristojno izključno pristojno krajevno stvarno sodišče v Ljubljani.

Acenta in Uporabnik, kot udeleženca v elektronskem poslovanju, medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s SP se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

32. člen

SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od njihove objave na domači strani ter so zainteresiranim osebam na voljo v elektronski obliki na spletni strani https://www.qwilink.com/splosni-pogoji/.

SP je v Radovljici, dne 01.07.2018, sprejel direktor Acenta d.o.o., Kranjska cesta 4, Radovljica.

 

Zadnja sprememba SP: 1. 7. 2018